magyar english
Cincér Hírlevél
Szakvezetési segédlet
Hiúz Ház – Erdei Iskola és Látogatóközpont Királyréten
Kökörcsin Ház
Nemzeti Parki Termék védjegy

Közadatkereső
Agrárminisztérium
 
Haszonbérleti pályázati felhívások

A 1338/2015 (V.27.) Kom. határozatban rögzített feladat végrehajtásához kijelölt kapcsolattartó adatai:

Bakos Dorottya,
birtokügyi referens
Tel.: + 36 1 391 4623
E-mail:
bakosd@dinpi.hu

» Védett természeti területek » Természetvédelmi Területek » Érdi Kakukk-hegy TT
Érdi Kakukk-hegy TT
 
Alapadatok
 
- A védelemre tervezett terület 9,3 ha nagyságú helyrajzi számai: Érd 24575/1, 24576/1, 24593, 24599, 24602/1, 24602/2 hrsz.
- A terület művelés alól kivett kopárság, teljes egészében Érd Város Önkormányzatának tulajdonában áll.
- A védelemre tervezett terület jelentőségét mutatja, hogy teljes egészében része az Érd-Százhalombattai táblarög kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területnek (Natura 2000 hálózat).
 
A természetvédelmi oltalom alá helyezés indoka és célja
 
Az Érdi Kakukk-hegy a Mezőföld mára elpusztult, illetve átalakult löszvegetációjának Budapest közelében ismert legnagyobb összefüggő maradványa. A löszterületek többségét kiváló termékenységű talajuk miatt felszántották, így e növénytársulásokat országos viszonylatban is csupán kis maradványfoltok képviselik. A terület e maradványfoltok közül is kiemelkedik természetességével, fajkészletének gazdagságával. Diverzitását a meredek, erőteljesen tagolt térszínen kialakult, rendkívül változatos, kis távolságon is jelentős különbségeket mutató klíma, illetve az e sajátságokat kihasználó hegyvidéki, homokpusztai és sziklagyepi fajok megtelepedése növeli.
A védelem célja a természetes vegetáció a fajgazdagságban egyedülálló lösztársulások, gyepek, cserjésedett, erdősült területek arányának, természetes mintázatának megtartása, valamint fajkészletének megőrzése, az élőhelyekhez kötődő állatvilággal együtt.
 
Terület- és természeti érték leírás
 
A Kakukk-hegy mindössze 160-177 m tszf. magasságú, ám a Duna fölé mintegy 70-80 méter magasra meredeken emelkedő, közel 1 km hosszú, észak-nyugat dél-kelet irányba húzódó vonulat, amely valójában nem hegy, hanem a Mezőföld síkságának Érd-ófalura és Érdi-szigetre néző 40-60 fokos lejtőszögű, észak-keleti, északi kitettségű lejtője. A hegy elnevezést a Duna feletti relatív magassága és hegyszerű megjelenése miatt kaphatta.
 
A védelemre tervezett területen kis kiterjedése ellenére a lösz szukcessziósorának valamennyi stádiuma előfordul, a pionír lösztársulástól a lösztölgyesig (Löszfal félsivatagi társulása, Zárt löszpusztarét, Löszcserjés, Tatárjuharos löszpusztai tölgyes), e társulások egyben Natura 2000 jelölő élőhelyek is.
 
A terület a változatos mikrodomborzatnak, mikroklímájának és az ezek hatására kialakult növénytársulásoknak köszönhetően rendkívül fajgazdag. Eddig összesen 233 edényes növényfajt ismerünk a területről. Ebből 1 fokozottan védett (bíboros sallangvirág), 29 pedig védett faj.
 
Dominálnak a löszre jellemző fajok pl. a természetvédelmi oltalom alatt álló sugaras zsoltina (Serratula radiata), hengeresfészkű peremizs (Inula germanica), macskahere (Phlomis tuberosa), de előfordulnak a főleg mészkő és dolomit alapkőzeten élő növények is pl. a természetvédelmi oltalom alatt álló leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), törpe nőszirom (Iris pumila). Élőhely szempontjából vizsgálva találunk száraz gyepekre általában jellemző fajokat pl. a homoki baltacim (Onobrychis arenaria), lózsálya (Salvia verticillata), erdőssztyep elemeket pl. a természetvédelmi oltalom alatt álló selymes peremizs (Inula oculus-shristi), erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris), valamint erdei fajokat tavaszi kankalin (Primula veris), erdei gyöngyköles (Lithospermum purpureo-coeruleum). Az árnyékos, hűvösebb mikroklímájú részeken hegyi nedves kaszálórétekre jellemző növények fordulnak elő pl. a természetvédelmi oltalom alatt álló zöldike (Coeloglossum viride); vagy a hegyi here (Trifolium montanum), rezgőpázsit (Briza media). Külön kiemelendő, hogy a zöldikének (Coeloglossum viride) a Kakukk-hegy az egyetlen ismert alföldi előfordulása. A terület Natura 2000 jelölő faja a fokozottan védett bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum).
 
A védelem érdekében szükséges cselekvések és előírások
 
A hosszú távú védelem érdekében kismértékű aktív természetvédelmi beavatkozásokra van szükség az invazív fa- és cserjefajok akác (Robinia pseudoacacia), bálványfa (Ailanthus altissima)  terjedésének megakadályozására, valamint a természetes cserjésedés visszaszorítására. Törekedni kell a jelenlegi erdőterületen helyben gyűjtött tölgymakk mesterséges ültetésével, a gyepszint védelme érdekében teljes talajelőkészítést mellőző technológiával. A művelet célja az élőhelyre jellemző lösztölgyes kialakítása.
 
A terület sérülékenysége és kiemelkedő természeti értékei miatt csak eseti engedéllyel látogatható, vehető igénybe oktatási, bemutatási célra, valamint a területen csak a védelem érdekeivel összefüggő kutatások végezhetőek és csak a természetvédelmi kezelésekhez szükséges terület- és földhasználat lehetséges.
 
A körzeti erdőtervben teljes gazdasági korlátozást szükséges előírni, valamint fenn kell tartani az érvényben levő tervben szereplő vágáskor nélküli, faanyagtermelést nem szolgáló állapotot.
 
A területen tilos a mezőgazdasági művelés, valamint az ipari és a bányászati tevékenység, épület, építmény, sportpálya, vonalas infrastruktúra, illetve közmű elem létesítése. A vadgazdálkodás kizárólag a vadlétszám apasztására korlátozódhat.
 
   
 
2015. 10. 07. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design